Par mums

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma – CSR Latvia –apvieno uzņēmumus, valstiskas un nevalstiskas organizācijas un iestādes, kā arī ekspertus, lai ieviestu korporatīvās sociālās atbildības praksi un sasniegtu ilgtspējas attīstības mērķus.

Mērķi

1. Veicināt izpratni par korporatīvo atbildību un ilgtspēju

2. Virzīt atbildīga biznesa un ilgtspējas jautājumus tiesību aktos, uzņēmumu dienas kārtībā, izglītības sistēmā un sabiedrībā

3. Atbalstīt sociāli atbildīgus un uz ilgtspēju orientētus uzņēmumus

Darbības jomas

default

Ekonomiskā ietekme

Nozaru ilgtspēja
Atbildīga piegādes ķēde
default

Klimata pārmaiņas un ietekme uz vidi

Aprites ekonomika
CO₂ neitralitāte
default

Atklātība un korporatīvā pārvaldība

Nefinanšu ziņošana
Pretkorupcija
default

Sabiedrība

Ziedošanas politika
Brīvprātīgā darba kustība
default

Cilvēka labbūtība un sociālā ietekme

Cilvēktiesības

Misija “0”

Valde

Agnese Alksne-Bensone

Valdes priekšsēdētāja
no 2013. gada līdz šim

Arturs Evarts

Valdes loceklis
no 2021. gada līdz šim

Linda Austere

Valdes locekle
no 2023. gada līdz šim

CSR Latvia 2022. gada pārskats

CSR Latvia 2021. gada pārskats

Dalība organizācijās

CSR Europe

CSR Latvia ir nacionālais partneris CSR Europe, kas apvieno korporatīvās sociālās atbildības platformas no 30 valstīm, kopumā pārstāvot 10 000 uzņēmumus un to intereses ES līmenī ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”

CSR Latvia ir organizācijas  biedrs. “CSR Latvia’ ir organizācijas Latvijas Platforma attīstības (LAPAS) sadarbībai biedrs, kas apvieno organizācijas, kuras darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā.

Biedrība “Norweigan Chamber of Commerce in Latvia”

CSR Latvia ir organizācijas Norvēģijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs (NCCL). Tā apvieno uzņēmējus un organizācijas, kas ir ar  Norvēģijas – Latvijas pamatkapitālu, vadību vai sadarbību. Norvēģija ir viens no lielākajiem investoriem Latvijā – vairāk nekā 350 milj EUR.

Sadarbības organizācijas

CSR Latvia sadarbojas ar radniecīgām organizācijām Eiropā, īstenojot kopīgus projektus un iniciatīvas.

CSR Ukraine

Sadarbības memorands noslēgts 2015. gadā.

Sustainable Business Assotiation of Lithuania

Sadarbības memorands noslēgts 2014. gadā.

The Responsible Business Forum Estonia

Sadarbības memorands noslēgts 2014. gadā.

CSR Sweden

Sadarbība zināšanu pārneses projektos kopš 2016. gada.

MVO Nederland

Sadarbība zināšanu pārneses projektos kopš 2016. gada.

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija

Sadarbība zināšanu pārneses projektos kopš 2014. gada.

Interešu pārstāvniecība

Memoranda padome

CSR Latvia pievienojās NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandam 2015.gadā. Organizācijas prioritātes Memoranda padome: (1) Nacionālās KSA stratēģijas izstrāde; (2) Cilvēktiesību un biznesa rīcības plāna izstrāde; (3) ES ne-finanšu direktīvas pārņemšana; (4) ēnu ekonomikas un publisko iepirkumu negodīgas konkurences autājumu sakārtošana. 
Vairāk info šeit.

 

Latvijas Nacionālais kontaktpunkts OECD vadlīniju ieviešanai

Latvijas Nacionālais kontaktpunkts OECD vadlīniju ieviešanai ir izveidots ar mērķi vaicināt atbildīgu uzņēmējdarbību. Valstīm, kas pievienojušās OECD deklarācijai, ir jāizveido nacionālais kontaktpunkts (NKP) Vadlīniju ieviešanai. NKP uzdevums ir: (1) veicināt sabiedrības informētību par Vadlīnijām un to ieviešanu; (2) sniegt skaidrojumu ieinteresētajām pusēm par Vadlīnijām un strīdu risināšanas procedūrām; (3) nodrošināt sūdzību novēršanas mehānismu, lai atrisinātu lietas saistībā ar Vadlīniju ieteikumu neievērošanu. CSR Latvia līdzdibinātāja Agnese Alksne – Bensone ir pastāvīgai neatkarīgais ilgtspējas eksperts, kas piedalās kontaktpunkta darbā.

Dalība iniciatīvās

Nacionālā starpnozaru koalīcija ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Lai stiprinātu Ilgtspējas attīstības mērķu izpratni un ieviešanu biznesa praksē, CSR Latvia 2019. gada 31. oktobrī, atsaucoties LAPAS aicinājumam, līdzdibināja “Nacionālo starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai”, kurā apvienojās 40 dalībnieki – no NVO, valsts pārvaldes, privātā sektora, pašvaldībām, akadēmiskā sektora un politiķi. Nacionālās koalīcijas darbs notiek divos virzienos: (1) Domnīca – attīstības politikas, indikatori, monitorings un novērtēšana, interešu aizstāvība un citas sistēmiskas tēmas; (2) Darbnīca – fokusējoties uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu un sadarbības pasākumiem.

Latvijas Dažādības harta

CSR Latvia 2019. gadā pievienojās, kā viena no pirmajām organizācijām “Latvijas Dažādības hartai”. Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. Latvijas dažadības harta ir daļa no Eiropas dažādību hartas platformas, ko koordinē Eiropas Komisija.
Savā darbībā ievērojam “Latvijas Dažādības hartas 15. principus”.

Nulles tolerance pret korupciju

CSR Latvia sadarbībā ar “Sabiedrība par atklātību – Delna” izveidoja iniciatīvu Nulles tolerance pret korupciju”. Pievienojoties iniciatīvai uzņēmums apņemas ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā. Uzņēmums informēs sadarbības partnerus, ieinteresētās puses un sabiedrību kopumā par atbalstu iniciatīvai.

Projekti

2022. gadā īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana”.

Projekta mērķis: komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana organizācijas attīstības veicināšanai. 

Projekta aktivitātes:

  • Vienotas korporatīvās identitātes un stila grāmatas izstrāde
  • Tīmekļvietnes pilnveide
  • Biedru piesaiste plāna izstrāde un ieviešana
  • “Atbildīga biznesa vēstneši” absolventu kopienas izveidošana

Projekta realizēšanas laiks: 2022. gada augusts-decembris

Kopējā summa: 19 939.19 EUR.

Projekta aktivitātes:

2023. gadā īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu Divpusējo sadarbību iniciatīvu konkursa projektu “Pieredzes apmaiņa organizācijas kapacitātes stiprināšanai”

Projekta mērķis: “Pieredzes apmaiņa organizācijas kapacitātes stiprināšanai” īstenošana projekta “Komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana” ietvaros

Projekta aktivitāte: konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstīs” (nosaukts var tikt precizēts)

Iniciatīvā iesaistītais partners: Natural State AS, Norvēģija

Projekta realizēšanas laiks: 2023. gada februāris-aprīlis

Kopējā summa: 4985.85 EUR.

Vēsture

2013. gads

Lai apvienotu uzņēmumus, valstiskas un nevalstiskas organizācijas un iestādes, kā arī ekspertus, dibināta biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma”.

2013. gads

2014. gads

“CSR Latvia” pievienojas “CSR Europe”, veicinot starptautiskās prakses pārnesi.

2014. gads

2015. gads

  • “CSR Latvia” pievienojās NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandam.
  • “CSR Latvia” uzsāk sadarbību ar “CSR Ukraina” par uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību konflikta (kara) apstākļos, kā arī noslēdz memorandu par sadarbību.
  • “CSR Latvia” īsteno projektu “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, lai aktualizētu tēmas par attīstības sadarbību jauniešu, jauno uzņēmēju un sociālās uzņēmējdarbības veicēju vidū, piedāvājot meklēt risinājumus prioritāro valstu sociālo problēmu risināšanai.

2015. gads

2016. gads

No 2016. gada “CSR Latvia” mēra Latvijas uzņēmumu uztveri par korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas tendencēm, publicējot rezultātus (2016.gadā un 2021. gadā).

2016. gads

2017. gads

Sadarbībā ar 12 atbildīga biznesa nacionālajām platformām, “CSR Latvia” piedalījās Eiropas Komisijas finansētajā un “CSR Europe’ vadītājā projektā „EUTalent: Eiropas uzņēmumi piedāvā jauniešiem mācību praksi”. Projekta rezultātā uzņēmumiem ir pieejams rīks profesionālo darba prakšu organizācijas kvalitātes izvērtēšanai.

2017. gads

2018. gads

Izveidota “Atbildīga biznesa vēstneši” programma.
Tās dalībnieki ne tikai piedalās zināšanu apguvē, bet arī realizē ilgtspējas iniciatīvas projektus, kas ļoti praktiski veicina uzņēmuma virzību uz ilgtspējīgāku biznesa praksi.

2018. gads

2019. gads

“CSR Latvia” līdzdibina Nacionālo starpnozaru koalīciju ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas apvienos 40 dalībniekus no valsts un nevalstiskā sektora, kā arī pašvaldībām, akadēmiskās vides u.c.


“Atbildīga biznesa vēstneši” programma saņēma Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvu nacionālajā kategorijā.

2019. gads

2020. gads

Uzsākta “Ziņu lapas” izveide, kas ir vienīgais šāda tipa informācijas avots Baltijā, kas fokusējas tikai uz ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem.

2020. gads

2021. gads

Sadarbībā ar Sabiedrība par atklātību Delna izveido uzņēmumu iniciatīvu "Nulles tolerance pret korupciju".

2020. gads

2022. gads

“CSR Latvia” īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu “Komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana”;

Tiek izveidota “Atbildīgu biznesa vēstnešu” kopiena;

Veica restorānu un sabiedriskās ēdināšanas nozares ilgtspējas kartēšanu un sadarbībā ar Latvijas Restorānu asociāciju izveido nozares ilgtspējas memorandu.

Tiek uzsākti biedru temātiskie pasākumi, kā "Rīta kafija ar biedriem", kā arī sniegts mentorings un citi atbalsta pasākumi biedriem.

Projekti

2022. gads

Dibinātāji

Agnese Alksne-Bensone

līdzdibinātāja, ilgtspējas eksperte & sabiedriskā darbiniece

Motivācija

Laikā, kad organizāciju sākām veidot, ilgtspēja un korporatīvā sociālā atbildība bija organizācijas vērtību jautājumus, nevis absolūta biznesa izdzīvošanas nepieiešamība kā tas ir šodien. Es vēlējos radīt vietu, kur top reāli praktiski risinājumi organizācijas atbildīgas biznesa prakses pilnveidei un iesaistīt šo risinājumu izveidē divas sabiedrības grupas, kas viena otru līdz šim nebija uzrunājušas – nevalstisko organizāciju pārsāvji un biznesa pārstāvji. Otrs mērķis ko vēlos sasniegt, ka publiskā vara redz biznesu kā instrumentu un/ vai aktīvu ar kuru var risināt dažādus valsts ilgtspējas izaicinājumus, bet taws iespējams sistemātiski atbalstot atbildīgus un ilgtspējīgus uzņēmumus. Mums ir daudz darāmā, tādēļ aicinu organizācijas pievienoties biedrībai, lai radītu svaru ar kuru rēķinās.

Eduards Filippovs

līdzdibinātājs, uzņēmējs & sabiedriskais darbinieks

Motivācija

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA), apvienojot arvien plašāku dalībnieku skaitu, neapšaubāmi, iegūst arvien lielāku nozīmi. Dinamiski attīstās sociālās atbildības kompetences, paplašinās akadēmiķu un praktiķu sadarbība, kā arī vairojas labās prakses piemēru klāsts. Arī Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir nozīmīga šādas prakses piemērošanas pieredze, īpaši biznesa globalizācijas apstākļos. Tas arī radīja domas pēc sadarbības horizontu paplašināšanas, atbalstot KSA Latvija izveidošanā.

Elīna Egle

līdzdibinātāja, uzņēmēja & sabiedriskā darbiniece

Motivācija

Mana pārliecība ir, ka ikvienu pārmaiņu pamatā ir cilvēks. Tehnoloģijas, ģeopolitiskie notikumi, pārmaiņas vidē vai ekonomikā ir tikai cilvēku izvēlēti instrumenti, kas virza pārmaiņas atbilstoši cilvēku interesēm un vērtībām.

Kopš 2001. gada, pārstāvot a/s ‘’Aldaris’’, pievienojāmies ANO Globālā līguma kustībi, savukārt 2005. gadā, vadot Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), kļuvām par ANO iniciatīvas koordinatoru Latvijā. Mani motivēja mērķis labos nodomus ieviest biznesa praksē. Jau 2009.gadā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas atbalstu veidojām Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platformu, kuras memorandu parakstīja 33 privātā un publiskā sektora organizācijas. 2010.gadā LDDK sadarbībā ar LBAS izveidojām Ilgtspējas indeksu, kas joprojām sniedz iespējas novērtēt uzņēmumu darbību saskaņā ar KSA un ilgtspējas principiem, nepārtraukti pilnveidoties, uzlabot biznesa darbības rezultātus.

Kopš 2013.gada kopā ar domubiedriem – Agnesi Alksni-Bensoni un Eduardu Filippovu esam daļa no KSA Latvija. Mūsu mērķis bija un paliek – virzīt KSA un ilgtspējas principu īstenošanu plašāk sabiedrībā un sniegt iespēju arvien vairāk profesionāļiem veicināt ANO Globālo kustību. Šobrīd dalība CSR Europe sniedz KSA Latvija plašu perspektīvu turpmākam darbam, kas balstīts zinātniskās atziņās, starptautiskā biznesa pieredzē un iespējā virzīt pārmaiņas ar iniciatīvām politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu pilveidošanā šajā jomā.

KSA Latvija var būt gandarīta par spēcīgu kodolu un Atbildīga biznesa vēstnešu programmu, kas rosina uzlabojumus ikvienā dzīves jomā. Es pārliecināta, ka KSA Latvija pilnveidos sabiedrības izpratni, publiskās pārvaldes tālredzību un biznesa briedumu. No mūsu spējas sadarboties ir atkarīga Latvijas noturība un ilgtspēja.