Atbalsts uzņēmējiem

Tematiskās meistarklases

Aprites ekonomika

Biznesa inovāciju metode “Canvas” pielāgota aprites ekonomikas jautājumu risināšanai uzņēmumā.
Laiks: 3–8 h

Cilvēktiesības un bizness

Cilvēktiesību risku novērtēšana praktiskie uzdevumi; “Due Dilligence” principi un procedūras.
Laiks: 3–8 h

Atbildīgas piegādes ķēdes izveide

7 soļi atbildīgas piegādes ķēdes izveidē.
Laiks: 3–8h

Pretkorupcija un
biznesa ētika

Biznesa atklātības 16 principi; pretkorupcijas risku novērtēšana dažādās amatu kategorijās; Ary Games, SIA izstrādātā ētikas dilemmas spēle.
Laiks: 6 h

Vides ietekmes aspekti un CO2 neitralitāte

“CSR Latvia ekspertu adaptētā CO2 neitralitātes stratēģiskā spēle un lekcijas par vides ietekmi.
Laiks: 6 h

ESG un ilgtspējas pārskata izstrāde

Meistarklasē tiek izmantoti standarti, kā ESG, GRI, dažādi ilgtspējas ietvari – ANO Ilgtspējas attīstības mērķi, ANO Globālais līgums un tiesību akti (nacionālajā un ES līmenī), kas regulē ilgtspējas pārskatu izveidi.
Laiks: 3 h

Mentorings

“CSR Latvia” piedāvā ekspertu konsultācijas par ilgtspējas jautājumiem.

Pakalpojums ietver sesiju par šādiem jautājumiem:

 • Uzņēmuma līdz šim veiktās aktivitātes korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomā;
 • Izaicinājumi uzņēmuma ilgtspējīgai pastāvēšanai;
 • Operatīvās vajadzības un ilgtermiņa vajadzības;
 • Potenciālie risinājumi un nepieciešamais turpmākais atbalsts.

Laiks: 2–4 h

  Novērtējumi

  Būtiskuma un ilgtspējas integrācija uzņēmumā novērtējums

  “CSR Europe” metodika

  Digitāls rīks, kurā tiek apkopota informācija no uzņēmuma (13 anketas dažādos griezumos), lai apzinātu uzņēmumam būtisko ilgtspējas aspektus.

  Rezultātā uzņēmuma vadība saņem ziņojumu, kurā tiek izvērtēts rezultāts un sniegtas rekomendācijas uzlabojumiem. “CSR Latvia” piedāvā ekspertu atbalstu šīs informācijas apkopošanā un kopā ar ekspertiem no “CSR Europe” sniedz rekomendācijas un interpretē rezultātus. 

  Laiks: 6–8 nedēļas.

  Atbildīga un caurspīdīga rīcība nodokļu politikā – pašnovērtēšanas rīks

  “CSR Europe” metodika

  Var palīdzēt novērtēt jūsu uzņēmuma nodokļu pieeju un kļūt par vadošo uzņēmumu pārskatāmības un atbildīgas nodokļu uzvedības jomā. Ar šo novērtējumu var noteikt uzņēmuma atbildības līmeni un nepilnības, kā arī potenciālos uzlabojumus 6 tematiskajās jomās: Nodokļu plānošanas stratēģijas, nodokļu funkciju vadības un pārvaldības, sabiedrības atklātības un atskaišu jomā, nodokļu ietekmes novērtējums uz publisko finansējumu sabiedrībai, mijiedarības novērtēšana ar nodokļu iestādēm, izvērtēt nodokļu stratēģiju (t.sk piegādes ķēdēs un teritorijās, kurās darbojas)

  Piegādes ķēdes atbildīga pārvaldība – risku pašnovērtēšanas rīks

  “CSR Latvia” sadarbībā ar LR Iekšlietu ministriju

  Tas uzņēmumiem sniedz atbalstu, parādot riskus, kas saistīti ar darbaspēka ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību, un to, kā efektīvi izvairīties no iesaistīšanās šādos scenārijos. Pieci praktiski piemērojami rīki ir vērsti uz padziļinātās uzņēmuma izpētes jeb uzticamības pārbaudes (due diligence) īstenošanu un nodrošina konkrētus pasākumus, lai pārraudzītu un kontrolētu sarežģītos piegādes ķēdes tīklus, jo īpaši vietējā, valsts un Eiropas mēroga kontekstā. Šie pasākumi ietver riska novērtējumu, stratēģijas pret cilvēku tirdzniecību izstrādi, līgumpartneru pārbaudi, īpašu līguma nosacījumu iekļaušanu un darba vietas novērtējumu organizēšanu, lai novērstu darbaspēka ekspluatācijas un cilvēku tirdzniecības riskus.

  Atklāta biznesa vadlīnijas 16. principi

  Atklāta biznesa vadlīnijas” ir veidotas, balstoties uz “Sabiedrības par atklātību – Delna” veikto analīzi par pašreizējām biznesa integritātes datu (tostarp pretkorupcijas programmu un procedūru, organizatoriskās struktūras un politiskās iesaistes datu) publiskošanas praksēm Latvijas vērtīgākajos uzņēmumos. Principi par publiskojamajiem datiem norāda, kāda informācija uzņēmumiem būtu jāpadara pieejama. Katram principam ir vairāki apakškritēriji, kas norāda, vai tie tiek pilnībā izpildīti.

  Jaunumu vēstule

  “CSR Latvia” informatīvais izdevums e-formā koncentrētā veidā informē sabiedrību par aktuāliem notikumiem korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas jomā Latvijā, Eiropā un pasaulē.

  Tas tiek izdots reizi divos mēnešos un tajā tiek publicēti:

  • jaunumi un ziņas par tiesību aktiem vai to izmaiņām, ES direktīvām, globālo organizāciju vadlīnijām, nostādnēm, pētījumiem vai rekomendācijām (piemēram, ANO, “CSR Europe”, OECD, u.c.);
  • saistītajām nevalstiskajām organizācijām un to darbu;
  • nozīmīgu universitāšu vai pētniecības centru pētījumu rezultāti;
  • ilgstpējas un korporatīvās sociālās atbildības ekspertu viedokļu raksti;
  • sociālo pētījumu analīze un rezultātu apkopojums;
  • intervijas ar ekspertiem un viedokļu līderiem;
  • publicēti labās prakses piemēri, kā arī atspoguļoti aktuālie notikumi biedrības “CSR Latvia” darbā.

  Atbalstītāji

  ASV vēstniecība Rīgā atbalstīja labās prakses pieredzes stāstu publikācijas cilvēktiesību un pretkorupcijas jomā no 2021. – 2022. gadam.