Uzņēmumiem būs jāziņo par korporatīvās sociālās atbildības praksi un rezultātiem

Sep 29, 2014

Eiropas Padome 29. septembrī pieņēma Eiropas Savienības direktīvu par ne-finanšu informācijas atklāšanu (ziņošanas). Šī direktīva attieksies uz uzņēmumiem, kuri nodarbina vismaz 500 darbiniekus. Šie uzņēmumi var pieprasīt ziņot par ne-finanšu rezultātiem saviem piegādātājiem, kas parasti ir MVU. Regulējums ir sabalansēts, bet norāda uz korporatīvās sociālās atbildības jomām, kurās nepieciešams pilnveidot uzņēmumu atbildību, lai panāktu savas negatīvās ietekmes mazināšanos un atbildības palielināšanu sabiedrībai svarīgās jomās. Informācija jāatklāj par stratēģiskiem uzņēmuma politikas dokumentiem, ilgtspējas riskiem un sasniegtajiem rezultātiem uzlabojot vides ietekmi, sociālo un darbiniekiem saistošos atbildības aspektus, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un korupcijas risku novēršanu, dažādības vadības rezultātus, tai skaitā uzņēmumu valžu kontekstā.

Latvijā šis regulējums skars lielākās valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, tādēļ KSA Latvija aicinās atbildīgās publiskā sektora institūcijas direktīvu iekļaut jaunajā regulējumā (vadlīnijās), kā arī tiesību aktos, uz kuriem attiecas ziņošana arī privātajā sektorā par uzņēmuma darbības rezultātiem, lai pārņemtu ES praksi.

KSA Latvija valdes priekšsēdētāja norāda, ka šīs direktīvas pieņemšana ir signāls biznesam par nepieciešamību plašāk ziņot par savas darbības pozitīvo un negatīvo ietekmi, apzināties problēmas un biznesa stratēģijas ietvaros apņemties tās risināt, lai mazinātu savu negatīvo ietekmi uz dažādām ietekmes pusēm, kā arī rastu risinājumus sociālajās inovācijās,  radot pievienoto vērtību produktiem un pakalpojumiem. 

Vairāk par ne-finanšu direktīvu Eiropas Komisijas mājas lapā.

CSR Europe viedoklis par ne-finanšu direktīvu.