Sumina sociālo inovāciju ieguldījumu

Dec 14, 2015


Sumina sociālo inovāciju ieguldījumu

Pūļa finansēšanas vietne, taktilo un braila raksta grāmatu 3D iespiešana, telekomunikāciju pakalpojumu pielāgošana tieši senioriem, trenažieru zāle cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem ir tikai dažas no sociālo inovāciju idejām, ar kurām konferencē „Sociālās inovācijas biznesa attīstībai” klātesošos iepazīstināja šo ideju autori un īstenotāji. 

Uzņēmēji pasaulē un Latvijā ir ļoti jūtīgi pret sabiedrības vajadzībām, teritoriju, kurā tie strādā vai vidi ko tie ietekmē. Meklējot atbildes uz sabiedrībā pastāvošajiem sociālajiem, vides un resursu izaicinājumiem, uzņēmēji tradicionālos pakalpojumus un ražošanas metodes pārveidot – radot ar vien jaunas sociālās inovācijas. Gan konkursā iesniegtie piedāvājumi, gan citi konferencē apskatītie piemēri, parāda to, ka uzņēmumiem ir izdevīgi atpazīt šīs vajadzības, meklēt sabiedrotos dažādās sabiedrības grupās un pielāgot tām un to videi savus pakalpojumus” stāsta KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne.

Izvērtējot konkursam „Sociālā inovācija = bizness” iesniegtos un žūrijas izvēlētus pieteikumus piemērus, tika izvēlētas trīs idejas, kas ir īstenojamas ne tikai Latvijā, bet arī ir ar augstu potenciālu to pārnesi Latvijas attīstības sadarbības partnervalstīs.

Pūļa finansēšanas vietne 

Biedrība „Zied Zeme” radījusi pūļa finansēšanas vietni, kas nodrošina sistemātisku, pārskatāmu un organizētu rīku finansējuma piesaistei, ieguldītāju un atbalstītāju uzrunāšanai, idejas novešanai līdz īstenošanai dzīvē. Projekta īstenošanas 8 mēnešu laikā finansēti jau 12 projekti, kopā savācot 33 894 euro, kopiena (ieguldītāju skaits) sasniedzis jau gandrīz 1000. Attīstības sadarbības valstīs ir ierobežotas iespējas tradicionālo finanšu instrumentu vietā izvēlēties alternatīvus finanšu instrumentus. Šādas platformas pieredze būtu iespēja risināt šo problēmu. www.projektubanka.lv.

Taktilās un braila raksta grāmatas 3D drukā

Tactile Eyesight komanda gatavojot digitālu 3D drukas failu datu krātuvi grāmatām, kas paredzētas īpaši neredzīgo bērnu izglītošanai, radot iespēju materializēt tās kā Braila raksta un taktilo ilustrāciju grāmatas jebkur, kur pieejama 3D drukas tehnoloģija, literārie darbi, izziņas un mācību literatūru padara pieejamāku un pilnvērtīgāku neredzīgo cilvēku apmācībai. Jāņem vērā, ka attīstības sadarbības valstīs cilvēki ar īpašām vajadzībām aktīvi neiekļaujas sabiedrībā, tādēļ produkta pārnesi būtu jānotiek sadarbībā ar vietējām NVO un pašvaldības iestādēm, kuru pārziņā ir resursi šādām investīcijām. http://tactile-eyesight.website/

Mobilās ierīces ar pielāgotu dizainu un trauksmes pogu – senioriem

Just5 ir mobilie telefoni, kas nodrošinot vienkāršotu un saprotamāku dizainu, ir spēruši lielu soli pretī tam, lai modernās tehnoloģijas būtu pieejamākas senioriem. Sabiedrības novecošanās un pakalpojumu pieejamība dažādām sabiedrības grupām ir aktuāla arī attīstības sadarbības valstīs, tāpēc interese par speciāli pielāgotām tehnoloģijām un to pieejamību senioriem, pastāv arī šajās valstīs. http://www.just5.com

Pateicības saņēma:

Senioriem pieejamākas tehnoloģijas

SIA „Lattelekom” rada pievienotu vērtību tradicionālam pakalpojumam, ņemot vērā sabiedrības novecošanos un to, ka pakalpojuma lietotāji ir dažādi. Senioriem tikt līdzi jaunākajām tehnoloģijām nav viegls uzdevums, tādēļ tika radīts papildus pakalpojums senioriem, kuriem palīdz izprast labāk, kā lietot dažādos uzņēmuma pakalpojumus. Sabiedrības novecošanās un pakalpojumu pieejamība dažādām sabiedrības grupām ir aktuāla arī attīstības sadarbības valstīs.

https://www.lattelecom.lv/majai/noderigi/piesledzies-latvija

Trenažieru zāle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem

Salaspils novada dome šogad atklāja trenažieru zāle cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem. Sporta namā ir pieejamas nodarbības senioriem un personām ar kustību traucējumiem, kurā ne tikai tehniski viss ir pielāgots ērtai atbildīgai videi, bet arī nodrošināts atbilstošs personāls. Šis ir ne tikai piemērs, kā tradicionāls pakalpojums tiek paplašināts grupām, kas tradicionāli tajā netiek uzskatītas par mērķauditoriju. Idejas pārņemšana attīstības sadarbības valstīs būs īpaši aktuāla, kurās notiek karadarbība vai tām ir augsts kara veterānu skaits, piemēram, Ukrainā.

Agnese Alksne

Biedrības „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja

info@ksalatvija.lv, 29443666

Informācijai

Konkurss un konference ir daļa no projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, ko īsteno KSA Latvija. Projekta ietvaros sabiedrība tiek informēta par to, kas ir attīstības sadarbība, kādus problēmjautājumus uzņēmēji var risināt attīstības sadarbības valstīs. 2015. gads Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Eiropas gads attīstībai, kura mērķi paredz ES iedzīvotāju tiešas iesaistes, analītiskas domāšanas un aktīvas ieinteresētības attīstības sadarbībā veicināšanu. Visefektīvāk to var panākt, iesaistot aktīvos jauniešus, uzņēmīgus cilvēkus un sociālās uzņēmējdarbības veicējus, kuru vērtības un praktiskā darbība ir vērstas uz pilsonisko līdzdalību un atbildību.

Noderīgas saites par attīstības sadarbību:

http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba

http://europa.eu/pol/dev/index_lv.htm

Materiāls sagatavots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS). Par materiāla saturu pilnībā atbild LAPAS un tas nekādā veidā  neatspoguļo  Eiropas  Savienības  oficiālo  viedokli. Vairāk  informācijas  www.lapas.lv .