KSA Latvija pievienojas organizācijai Latvijas Attīstības sadarbības platforma (LAPAS)

Mar 30, 2015

Biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” dibināta 2004. gada 17. jūnijā. Tā apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS mērķis ir nodrošināt Latvijas nevalstiskajām organizācijām (NVO) labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Uzdevumi:

  • nodrošināt ilgtspējīgu Latvijas NVO interešu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās attīstības politikas veidošanā;
  • organizēt un aktīvi iesaistīties Latvijas iedzīvotāju informēšanas un izpratnes veicināšanas pasākumos par attīstības sadarbības nepieciešamību un aktualitāti;
  • veicināt Latvijas NVO pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm;
  • sekmēt attīstības NVO iesaistīšanos nacionālajās un starptautiskajās iniciatīvās;
  • sniegt NVO informāciju par resursu piesaistes iespējām attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai;
  • sekmēt citu valstu pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināšanu.

Ņemot vērā, ka atrīstības sadarbība un ar tiem saistītie jautājumi ir daļa no uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības programmām, kuri strādā pārnacionālā līmenī un ar dažādiem ekonomiskās attīstības reģioniem, KSA Latvija vēlas sniegt savu ieguldījumu definējot Latvijas prioritātes attīstības sadarbības ieviešanai, tai skaitā, izmantojot Eiropas un globālo pieredzi, labos piemērus un metodes.

KSA Latvija biedri aktīvi iesaistās LAPAS projektos: www.lapas.lv

KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne 2015.gada martā tika ievēlēta LAPAS padomē.