Konkurss “Sociālā inovācija=Bizness”

Nov 30, 2015


Sociālās inovācijas biznesā – iespēja pievienot vērtību 

biznesam un sabiedrībai

Biedrība „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” (turpmāk – KSA Latvija) aicina uzņēmumus, jaunos uzņēmējus, sociālās uzņēmējdarbības veicējus un ikvienu  „ideju ģeneratoru” piedalīties ideju konkursā. Vēlamies atrast jaunus, radošus biznesa risinājumus, kas palīdz biznesam ilgtermiņā risināt svarīgus sociālus, vides un sabiedriskus procesus. Aicinām iesniegt idejas, kas būtu piemēroti ieviešanai, vai jau tiek ieviesti, gan Latvijā, gan kādā no Latvijas attīstības sadarbības valstīm.

Visbiežāk biznesa idejas, kas būtiski uzlabo patērētāju ikdienu ir saistītas, piemēram, ar pieejamības risinājumiem dažādām sabiedrības grupām – senioriem, jauniešiem, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām lietot kādu no produktiem īpašo vajadzību dēļ. Šādi risinājumi Latvijā tiek ieviesti IT nozarē, pārtikas nozarē, mazumtirdzniecībā, autotransporta nozarē, telekomunikācijās u.c., lielākoties masu patēriņa saistītos biznesa sektoros.

Konkursa organizatori vēlas atrast jaunus veidus un piemērus, kā bizness risina, aizsniedz sabiedrību, pievieno vērtību jau tradicionāliem produktiem un pakalpojumiem. „Esam pārliecināti, ka Latvijā ir gan tradicionālo nozaru uzņēmumi, gan jaunie uzņēmumi, piemēram, no inovāciju inkubatoriem vai dizaina nodaļām  Latvijas augstskolās, kas var piedāvāt inovatīvus un korporatīvi sociāli atbildīgus risinājumus,” stāsta KSA Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne.

Latvijas uzņēmējiem ir liels radošais potenciāls, kas var noderēt ne tikai Latvijas sabiedrības problēmu risināšanā, bet arī piedāvājot risinājumus Latvijas attīstības sadarbības valstīs. “Vēlamies iedegt šo radošo biznesa risinājumu potenciālu, apkopot idejas un piedāvāt tās Latvijas partnervalstīs tā arī stiprinot efektīvākā Latvijas resursa  – zināšanu eksportu,” norāda Agnese Alksne.  

Aicinām ikvienu radošu, sirdī jaunu cilvēku, organizāciju, uzņēmumu, draugu kopu sagatavot īsu kādas sociālekonomiskas problēmas un tās risinājumam piedāvātās oriģinālas idejas aprakstu un piedalīties ideju konkursā „Sociālā inovācija = bizness”. Ideju apraksti jāiesniedz līdz 2015. gada 9. decembrim uz e-pastu info@ksalatvija.lv. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodami www.ksalatvija.lv.  Tālrunis jautājumiem par konkursu: 29443666.

Sociāli ekonomiskie izaicinājumi Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa valstīs:

  • Ekonomiski zemas aktivitātes sociālo grupu (senioru, jauniešu, bezdarbnieku, zemas kvalifikācijas darbinieku, kara veterānu) integrācija sabiedrībā;
  • Sociālo pakalpojumu pieejamība attālākos reģionos;
  • Vides pieejamības risinājumi ēkās,
  • Pakalpojumu sniegšana, darba vides atbilstība ikvienā biznesa sektorā;
  • U.c. vairāk www.ksalatvija.lv.

Konkursa komisija izvēlēsies trīs no konkursā iesniegtajām idejām ar kurām tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība kā arī tās tiks piedāvātas pārnesei Latvijas attīstības sadarbības politikas mērķa valstīs (Moldova, Ukraina, Gruzija, Centrālāzijas reģiona valstis), iesaistot ideju autorus nākotnes projektu īstenošanā šajās valstīs. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks konferencē Rīgā, 2015. gada 14. decembrī.

Sociālo inovāciju ideju konkursa „Sociālās inovācija = Bizness” nolikums un pieteikuma anketa.

Agnese Alksne

Biedrības „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja

info@ksalatvija.lv, 29443666

Informācijai

Konkurss ir daļa no projekta “Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm”, ko īsteno KSA Latvija. Projekta ietvaros sabiedrība tiek informēta par to, kas ir attīstības sadarbība, kādus problēmjautājumus uzņēmēji var risināt attīstības sadarbības valstīs. 2015. gads Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Eiropas gads attīstībai, kura mērķi paredz ES iedzīvotāju tiešas iesaistes, analītiskas domāšanas un aktīvas ieinteresētības attīstības sadarbībā veicināšanu. Visefektīvāk to var panākt, iesaistot aktīvos jauniešus, uzņēmīgus cilvēkus un sociālās uzņēmējdarbības veicējus, kuru vērtības un praktiskā darbība ir vērstas uz pilsonisko līdzdalību un atbildību.

Noderīgas saites par attīstības sadarbību:

http://lapas.lv/lv/attistibas-politika/attistibas-sadarbiba/

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/kas-ir-attistibas-sadarbiba

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba

http://europa.eu/pol/dev/index_lv.htm