Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvai 2019 izvirzīta “Atbildīga biznesa vēstneši” programma

Sep 14, 2019

Ik gadu Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvai 2019 tiek izvirzīti ne tikai valsts pārvaldes sasniegumi uzņēmējdarbības veicināšanā katrā no Eiropas Savienības valstīm, bet arī biznesa un nevalstisko organizāciju veidotās iniciatīvas. Šogad par nacionālo uzvarētāju,  no nevalstisko organizāciju puses, LR Ekonomikas ministrija ir izvirzījusi Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības (turpmāk – CSR Latvia) programmu “Atbildīga biznesa vēstneši”.

“Atbildīga biznesa vēstneši” programmas mērķis ir pulcēt atbildīga biznesa pārstāvjus, kuri redz sava uzņēmuma iespējas pilnveidoties un augt, respektējot vides, sociālos un ekonomiskos izaicinājumus nacionālā, reģionālā un globālā līmenī. 

Programma notiek kopš 2018.gada sākuma un šobrīd ir uzsākta pieteikšanās 4.programmai līdz 15.septembrim. Pieteikties šeit: https://ej.uz/ABVprogramma4

Latvijā ap 1200 uzņēmumi iemaksā 70% visas nodokļu masas valsts budžetā. Programmā līdz šim ir piedalījušies 43 uzņēmumu pārstāvji – augstākā līmeņa vadītāji. To pārstāvētie uzņēmumi kopumā nodarbina ap 13 000 darbinieku, to apgrozījums ir ap 883 miljoniem EUR (2017.gads). Piemēram, SCHWENK Latvija, Rīgas Siltums, Orkla Latvija, Latvijas Dzelceļš, Augstsprieguma tīkls, Olainfarm, Amber Group, Norvēģijas Tirdzniecības kamara Latvijā, RePharm, Ceļu Satiksmes drošības direkcija, Latvijas Televīzija, Jelgavas Tipogrāfija, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, u.c.

Kā lektori un mentori programmā darbojas Latvijas lielāko nevalstisko organizāciju pārstāvji, veidojot ciešāku saiti un izpratni starp biznesu un NVO kompetenci. Programma ir sadalīta 8 tēmu blokos, kuri viens otru papildina:
·       Personīgās un uzņēmuma vērtības
·       Globālie riski, lokālie izaicinājumi un uzņēmumu ietekme
·       Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama (biznesa modeļi)?
·       Bizness un cilvēktiesības / dažādības vadība (darbinieku atlase)
·       Bizness un ētika – pretkorupcijas pasākumi uzņēmumā
·       Bizness un sabiedrība – kā sadarboties ar vietējo kopienu?
·       Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm – analīze un komunikācija/ Ilgtspējas – ne-finanšu mērķu ziņošanas prakse
·       Bizness un valsts – dizains domāšanas meistarklase

Programmas pamatā – aicinājums uz rīcību

Ja uzņēmēji neapzinās sava biznesa modeļa ietekmi, tad tie arī, visticamāk, neko nemainīs savā biznesa praksē, nepiedāvās citus risinājumus. Pēc programmas pabeigšanas dalībnieki izveido  ietekmes projektus, kas vērsti uz ilgtspējas uzlabošanu uzņēmumā un/ vai kopienā. Kopumā tās ir 21 iniciatīva.  Katrs ietekmes projekts risina kādu no ANO 17 Ilgtspējas attīstības mērķiem 2030.gadam.

“Ietekmes projektu/ iniciatīvu” tēmas:
•    Ilgtspējas pārskatu sagatavošana atbilstoši Ilgtspējas attīstības mērķiem un/vai ne-finanšu ziņošanas prasībām, izvērtējot biznesa ietekmi uz sabiedrību un ņemt vērā ieinteresēto pušu viedokli;
•    Darbinieku iesaiste energoefektivitātes veicināšanai uzņēmumā;
•    Vērtību pārskatīšana uzņēmumā;
•    Cilvēktirdzniecības novēršana būvniecības sektorā – korporatīvās sociālās atbildības vadlīniju izstrāde;
•    Ilgtspējas attīstības mērķu izpratnes veicināšana (spēle);
•    Uzņēmuma labās prakses pārnešanu uz sabiedrību, veidojot kustību “Misija “0””. Lai uzņēmumi mazinātu ciešanas un darba riskus, kas rodas darba vietā, neesot uzmanīgiem pret saviem darbiniekiem un vidi, par kuru uzņēmums ir atbildīgs;
•    Dažādības vadības labās prakses un iekšējā novērtējuma popularizēšana.

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2019 pasniegšanas ceremonija notiks Helsinkos, no 25. līdz 28.novembrim “SME Assembly 2019” (Mazo un vidējo uzņēmumu asambleja) ietvaros. 

Programmu līdz šim atbalstījuši: Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā, Ziemeļvalstu ministru birojs Latvijā. 

————————————————————————

Papildus informācija:

Programmas organizatori

CSR Latvia, vadītāja un līdzdibinātāja Agnese Alksne iedvesmojās no gūtās pieredzes ASV sabiedrības līderu pieredzes apmaiņas programmā “Community Solutions” 2017.gadā. Pārmaiņas organizācijās sākas no cilvēkiem, kas šīs organizācijas veido. CSR Latvia un tās biedri dalās ar zināšanām, lai atbildīgs bizness būtu ne tikai deklarācija uzņēmumu stratēģiskajos dokumentos, bet reāla biznesa prakse, ko izjūt darbinieki, sadarbības partneri un sabiedrība.

Par CSR Latvia

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (CSR Latvia) apvieno uzņēmumus, kuru biznesa stratēģijās un praksē korporatīvā sociālā atbildīb ir vērtība un tie ir ieinteresēti veidot dialogu ar NVO, lai sasniegtu kopīgi to ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības mērķus. Biedrībā ir 21 biedrs (2019). CSR Latvia pārstāv intereses NVO memoranda padomē, sadarbojas ar Baltijas valstu nacionāla līmeņa KSA organizācijām, kā arī ir pārstāvēta Eiropas līmeņa interešu pārstāvniecības organizācijā CSR Europe, kas ir Eiropas Komisijas partneris t.sk. ietekmes pušu dialoga partneris ANO Ilgtspējas attīstības mērķu sasniegšanai, un apvieno 42 nacionālā līmeņa organizācijas no Eiropas, kurās apvienojušies vairāk kā 10 000 uzņēmumi.

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvai 2019

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas tiek pasniegtas tiem, kas veicina uzņēmējdarbību un mazo biznesu valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Konkursā var piedalīties iniciatīvas no visām ES valstīm, kā arī Islandes, Serbijas un Turcijas. Kopš 2006. gada vairāk nekā 2800 projekti ir ieguvuši balvas, un viņi kopā ir atbalstījuši tūkstošiem jaunu uzņēmumu izveidi. Vairāk: https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en

ANO Ilgtspējas attīstības mērķi

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 2015.gada 25.septembrī pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam. Tajā ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai virzītos pretim nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgas attīstības panākšanai līdz 2030.gadam. Jaunā programma izstrādāta, balstoties uz 2000.gadā pieņemtajiem tūkstošgades attīstības mērķiem, un tā ir pirmais vispasaules vienošanās dokuments, kurā paredzēta vispārēja un visaptveroša rīcība, ietverot 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) un 169 saistīto apakšmērķu kopumu. Šie mērķi ir integrēti un nenodalāmi, un tie līdzsvaro visas trīs ilgtspējīgas attīstības dimensijas, proti, ekonomisko, sociālo un vides dimensiju. Vairāk: https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategija