Par KSA Latvija

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma (turpmāk – CSR Latvia) ir biedrība, kas apvieno privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri sekmē Latvijas uzņēmēju darbību un attīstību, ieviešot organizāciju stratēģijās korporatīvā sociālās atbildības principus.

CSR Latvia darbība un stratēģija balstīta starptautiski un nacionāli atdzītu un atpazītu vadlīniju mērķu ieviešanu uzņēmējdarbībā un organizāciju pārvaldībā.

Standarti un vadlīnijas:

 • ANO Globālā līguma 10.principi;
 • Memorands par korporatīvās sociālās atbildības principiem Latvijā;
 • ES KSA nacionālo stratēģiju vadlīnijas;
 • OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem;
 • ANO Ilgtspējas attīstības mērķi (IAM);
 • Citi starptautiski atdzīti standarti un vadlīnijas.

Dibinātāji 

Korporatīvā sociālā atbildības prakse Latvijā tiek organizēta fragmentāri un bieži vien nesasniedz šo principu ilgtermiņa mērķus. Dibinātāji Agnese Alksne, Elīna Egle un Eduards Filippovs izveidoja starpnozaru tīklošanās platformu – CSR Latvia, lai uzsāktu aktīvu uzņēmēju izglītošanu par korporatīvās sociālās atbildības ietekmi uz uzņēmumu ilgtspēju, iesaistot uzņēmējus un to ietekmes puses pastāvīgā dialogā. Biedrība nodibināta 2013.gada 2.janvārī.

CSR Latvia pārvaldība

Biedru sapulce ir augstākā CSR Latvia lēmējinstitūcija, kas tiek sasaukta vienu reizi gadā.

CSR Latvia izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

Statūti

Valdes priekšsēdētāja 
Agnese Alksne
Mob.tel.: 29443666
Pieredze: 

Misija un prioritātes

CSR Latvia misija: Korporatīvā sociālā atbildība ir biznesa un sabiedrības vērtība.

CSR Latvia vīzija: uzticams partneris KSA principu ieviešanai uzņēmējdarbībā Latvijā un korporatīvās sociālās atbildības inovāciju līderis Baltijas reģionā.

CSR Latvia vērtības:

 • Kompetence (starptautiska un lokāla) 
 • Sadarbība 
 • Atbildība 
 • Līderība 

CSR Latvia mērķi:

 • Biedrībā apvienot privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus;
 • Iniciēt uzņēmēju ietekmes pušu sadarbības projektus;
 • Īstenot izglītības un mācību pasākumus, lai veidotu izpratni par korporatīvo sociālo atbildību;
 • Sniegt rekomendācijas privātā, publiskā un NVO sektora organizācijām par korporatīā sociālās atbildības principu atbalstu un ieviešanu;
 • Izveidot sadarbību ar ES un starptautiskajām organizācijām;
 • Attīstīt komunikācijas kanālus korporatīvās sociālās atbildības principu un labās prakses popularizēšanai;
 • Piesaistīt finansējumu biedrības darbībai.

Darbības jomas

 • Apvienot atbildīgas uzņēmējdarbības ietekmes puses – privātā, publiskā un NVO sektora organizācijas, kā arī ekspertus, kuri atbalsta atbildīgas uzņēmējdarbības praksi un vēlas ieguldīt KSA attīstībā;
 • Iniciēt uzņēmēju ietekmes pušu sadarbības projektus nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī;
 • Īstenot izglītības, mācību un komunikācijas pasākumus, lai veidotu izpratni par KSA Latvijas sabiedrībā un Baltijas līmenī;
 • Sniegt rekomendācijas privātā, publiskā un NVO sektora organizācijām par KSA principu atbalstu un ieviešanu;
 • Veidot sadarbību ar ES un starptautiskajām organizācijām, kuras pārstāv dažādas KSA jomas.

Kā kļūt par biedru

Organizācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu tā apliecinot atbalstu organizācijas mērķiem.

Pieteikuma forma privātpersonām

Pieteikuma forma uzņēmumiem

Lēmumu par biedra uzņemšanu CSR Latvia pieņem valde, balstoties uz organizācijas statūtos atrunāto kārtību. 

Statūti

CSR Latvia biedri

Uzņēmumi:

          

                        

 

 

 

 

Nevalstiskās organizācijas:

 

                                      

 

 

 

                

 

         

 

 

 

 

Partnerorganizācijas:

 

Individuālie biedri:

Agnese Alksne

Biznesa ietekmes arhitekte, B Leader, OECD multinacionālo vadlīniju Latvijas nacionālā kontaktpunkta neatkarīgā eksperte
Pieredze: 
Profesore Dzintra Atstāja
Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedra, Banku augstskola

Pieredze: 

  Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Tambovceva
  Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts, Rīgas Tehniskā Universitāte
  Pieredze: 
  Krista Griķe
  SIA Ary dibinātāja, organizācijas spēļu radītāja
  Pieredze:  
  Džineta Dimanta
  Personāla vadītāja A.Gulbja Laboratorija
  Pieredze: 
  Lelde Soti
  B-Lab, Ilgtspējas eksperte
  Pieredze:  

   

  Aija Freimane

  Latvijas Mākslas akadēmija, dizaina ilgtspēja

  Pieredze: 
  Juris Sīlis 
  Cilvēks, kas aktīvi iesaistās uzņēmējdarbības, sociālās un izglītošanas aktivitātēs
  Pieredze: 
  Santa Laimiņa 
  Dzīves un biznesa trennere
  Pieredze: 
  Inga Kronberga
  Administratīvā vadītāja “Rīgas nami”, SIA
  Pieredze: 
  Artūrs Jansons
  Vides ilgtspējas eksperts
  Pieredze:
  Dace Kavasa
  Cilvēktiesību un ilgtspējas eksperte
  Pieredze: 
  Singe Millere
  Biznesa un investīciju eksperts
  Pieredze:
  Linda Austere
  Publiskās pārvaldes/ politikas, pārvaldības un ilgtspējas eksperts
  Pieredze: 

  Partneri

  CSR Latvia pārstāv biedru intereses Eiropas līmenī, kā nacionālais partneris:

                                           

  CSR Europe, Mājas lapa

   

  CSR Latvia sadarbības partneri Eiropā:

   Eiropas Komisija, Mājas lapa

   

  CSR Latvia sadarbības partneri Baltijā:

   

       

   Lietuvas Atbildīga biznesa asociācija, Mājas lapa

   

               

  Igaunijas Atbildīga biznesa organizācija, Mājas lapa

  Ukrainas korporatīvās sociaļās atbildības centrs, Mājas lapa

   

  Nīderlandes korporatīvās sociālās atbildības platforma (MVO Nederland), Mājas lapa

   

  Dalība organizācijās:

  Eiropas Komisija

  Eiropas Komisija ir ES izpildiestāde un pārstāv kopējās ES intereses (nevis atsevišķu valstu intereses). Komisijas pamata uzdevumi:

  • noteikt mērķus un prioritātes;
  • ierosināt likumdošanu Parlamentam un Padomei;
  • vadīt un īstenot ES politiku dažādās jomās un budžetu;
  • uzraudzīt ES tiesību aktu izpildi (kopā ar ES Tiesu),
  • pārstāvēt ES pasaulē (risināt sarunas par tirdzniecības nolīgumiem starp ES un citām valstīm).

  2011.gada oktobrī Eiropas Komisija publicēja informatīvo ziņojumu „Jaunā Eiropas korporatīvās sociālās atbildības (KSA) politika 2011. – 2014.gadam”, kurā tika mainīti KSA akcenti, uzsverot kompāniju atbildību par ietekmi uz sabiedrību, veicot uzņēmējdarbību. Šajā definīcijā tika norādīts, ka, lai uzņēmums atbildīgi izturētos pret sabiedrību, uzņēmumu darbībā un stratēģijas pamatā jānodrošina sociālo, vides, ētikas, cilvēktiesību un patērētāju jomu uzlabošanas pasākumi, iesaistot dažādas ietekmes puses.

  Lai sasniegtu informatīvā ziņojuma mērķus, tā darbības periodā no 2011.gada līdz 2014.gadam Eiropas Komisija ir izstrādājusi darbības plānu ar vairāk kā 40 pasākumiem, lai mērķtiecīgi diskutētu par izmaiņām dažādos Eiropas Savienības tiesību aktos, kas regulē, piemēram, grāmatvedības uzskaiti, publisko iepirkumu organizēšanu, ārējās tirdzniecības nosacījumus, u.c.

  ES KSA stratēģijā ir minētas vēl vairākas jomas, paredzot izmaiņas ES tiesību aktos, kas ietekmēs arī Latvijas normatīvo regulējumu. Notiek karstas diskusijas starp ES dalībvalstīm par izmaiņu nepieciešamību tiesību aktos un jomām, kas sakārtojamas pašregulācijas ceļā.

   

  ES dalībvalstis, izņemot Latviju, ir izstrādājušas nacionālās KSA stratēģijas.

  Ziņojumu par stratēģijām var atrast šeit

  Eiropas Komisijas stratēģija par CSR 2011. – 2014. gadam

  Atjaunota ES stratēģija 2011.-2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību (latviešu valodā)

  Stratēģijas īstenošana

  Eiropas Komisija aicina uzņēmumus sniegt komentārus un ieteikumus par nākamajiem stratēģijas soļiem līdz 2014.gada augustam

  Eirobarometra pētījums

  Ietekmes pušu forums un tā dalībnieki

   

  Vadlīnijas

          ILO – International Labour organisation,  Mājas lapa

                          OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Mājas lapa

                           OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem, Mājas lapa

                                           ISO 26000, Mājas lapa

  ISO 26000

  Organizācijas un uzņēmumi nedarbojas vakuumā. To attiecības ar sabiedrību un apkārtējo vidi, kurā tie darbojas, ir būtisks faktors uzņēmumu vai organizāciju spējai turpināt darboties efektīvi. Arvien vairāk tieši šis faktors tiek ņemts vērā, lai novērtētu kopējo uzņēmumu vai organizāciju darbību.
   
  ISO 26000 standartā ir sniegtas norādes par to, kā uzņēmumi un organizācijas var darboties sociāli atbildīgā veidā. Tas nozīmē rīkoties ētiskā un caurredzamā veidā, kas veicina sabiedrības veselību un labklājību.

   

  Starptautiskā darba organizācija

  ILO – International Labour organisation – Starptautiskā darba organizācija (SDA) darbs ir ļoti svarīgs sadarbībai starp valdībām, darba ņēmējiem un darba devējiem, lai veicinātu sociālo un ekonomisko progresu. Organizācijas galvenais mērķis ir veicināt darba tiesības, pienācīgas nodarbinātības iespējas, uzlabot sociālo aizsardzību un stiprinātu dialogus par darba jautājumiem.

  Unikālā trīspusējā struktūra SDA dod vienādu iespēju un balsi darbiniekiem, darba devējiem un valdībām, lai nodrošinātu, ka sociālo partneru viedoklis ir cieši atspoguļots darba standartos un veidojot politiku un programmas. 

  ILO Deklarācijas

  Līgumi ar starptautiskajām organizācijām dažādos kontinentos

  Bizness cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem vai nespēju. The ability factor

  Bērnu darbaspēks

  OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem

  OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem ir valdību rekomendācijas multinacionālajiem uzņēmumiem, kas paredz brīvprātīgus principus un standartus atbildīgai biznesa veikšanai.

  Vadlīnijas ir akceptējušas visas OECD dalībvalstis, kā arī 11 OECD ne-dalībvalstis, kas ir pievienojušās OECD Starptautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu deklarācijai. Latvija šai deklarācijai pievienojās 2004. gada sākumā.

  Minēto valstu valdības ir apņēmušās veicināt vadlīniju ievērošanu, rekomendējot tās ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas šajās valstīs un pašmāju uzņēmumiem, kas darbojas ārvalstīs.

  Vadlīniju mērķis:

  • nodrošināt multinacionālo uzņēmumu darbības atbilstību valdību noteiktajām politikām;

  • stiprināt uzticēšanos starp multinacionālajiem uzņēmumiem un tām sabiedrībām, kurās tie darbojas;

  • veicināt multinacionālo uzņēmumu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

  Vadlīnijas aptver sekojošas jomas: nodarbinātība un industriālās attiecības, vide, cilvēktiesības, patērētāju tiesības, konkurence, nodokļi, korupcijas novēršana, zinātne un tehnoloģijas, informācijas atklātība.

   

  OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (pilns teksts latviešu valodā):

  OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem (pilns teksts angļu valodā) un informācija, kas saistīta ar Vadlīniju ieviešanu un veicināšanu

  Vadlīniju ieviešana – Latvijas Nacionālais Kontaktpunkts

  Kontakti:

  Ārlietu ministrija
  Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments
  K.Valdemāra iela 3, Rīga LV -1395
  Tālr.+ 371 67016418