#15: EP vēlēšanu tuvums vājina ilgtspējas regulējumu

Apr 3, 2024

Sveiciens!

Pavisam nesen Eiropas Padome un Eiropas Parlaments panāca provizorisku vienošanos, kuras rezultāts ir  “Direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju”. Tās  mērķis ir uzlabot vides un cilvēktiesību aizsardzību gan Eiropā, gan  pasaulē. Direktīvu piemēro lieliem uzņēmumiem ar  vairāk nekā 500 darbiniekiem un neto apgrozījumu pasaulē virs 150 miljoniem eiro. Trešo valstu uzņēmumiem to piemēros tad, ja trīs gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā šo uzņēmumu neto apgrozījums Eiropas Savienībā būs  vairāk nekā 150 miljoni eiro. Šī vienošanas būtiski samazina tvērumu un skaitliskā ziņā samazina uzņēmumus, uz kuriem attieksies direktīva.  

Saeimā ir izstrādāts likumprojekts “Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums”, kas Latvijas  saistošajos tiesību aktos pārņem direktīvu “Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu 2022/2464”. Paredzams, ka likums stāsies spēkā 2024. gada 6. jūlijā.

Ņemot vērā, ka abos šajos regulējumos ietvertas dažādas ar ilgtspēju saistītas prasības un pienākumi, “CSR Latvia”  saviem biedriem nodrošina praktisku atbalstu šo regulējumu ieviešanai, kā arī uztur vidi, kurā uzņēmumi var dalīties ar pieredzi un apspriest savam uzņēmuma būtiskus ilgtspējas jautājumus. Diskutējam arī par to, kā labāk dažādus risinājumus ieviest praksē. Mēs atbalstām ne tikai savus biedrus. Mūsu interesēs ir izglītot arī citus uzņēmumus. Lai to īstenotu, esam nolēmuši organizēt meistarklases par dubultā būtiskuma jautājumiem un cilvēktiesībām no biznesa skatupunkta.

Pēdējā laikā arvien vairāk izgaismojas jautājums par to, cik un kādā mērā mums bez uzņēmuma ietekmes uz vidi, sociālajiem aspektiem un pārvaldību būtu jāvērtē arī politiskā un ģeopolitiskā ietekme uz biznesa modeļiem jeb tā saucamais “P” (ESG(P)). Ukrainas kara sākumā starptautiskajā vidē notika šādas diskusijas, tomēr ātri tika apjausts, ka politisko aspektu īsti nevar nostabilizēt tā nemitīgās mainības dēļ. Respektīvi, mainoties politiskajai kārtībai, mainās arī uzņēmuma situācija, tādējādi, iespējams, pat ietekmējot uzņēmuma reputāciju. Līdz ar to, īpaši, izvērtējot piegādes ķēdes, būtiski ņemt vērā kontekstu, kurā uzņēmums “dzīvo”.

Piemēram, ja uzņēmuma produkti vai uzņēmuma struktūrvienības atrodas sankcionētajās valstīs, uzņēmumiem savās iekšējo risku sistēmās ir jāturpina izvērtēt šos riskus un to ietekmi. Tāpat ir jāmeklē  pamatotus datus un faktus, ka izdarītie pirkumi vai partnerība atbalsta vai neatbalsta kādus politiskos režīmus, kas ir agresīvi, totalitāri un/vai pārkāpj cilvēktiesības. Būtībā jautājums ir par uzņēmuma valdes izpratni, jūtību attiecībā uz riskiem un spēju izvērtēt īstermiņa ieguvumus un ilgtermiņa riskus. Šobrīd ētikas dilemma, pieņemot biznesa lēmumus, kļūst par neatņemamu biznesa sastāvdaļu. Attiecīgi, kad aktuāls kļūst jautājums par valdes izpratni, jūtību uz riskiem un spēju izvērtēt īstermiņa ieguvumus un ilgtermiņa riskus.

Priecīgus svētkus vēlot,
“CSR Latvia” valde

Kļūsti par “CSR Latvia” biedru!

Ja Tu pārstāvi:

  • uzņēmumu,
  • nevalstisku organizāciju,
  • izglītības iestādi,

šī ir Tava iespēja pievienoties augošai organizācijai, kas palīdzēs orientēties dažādos ilgtspējas aspektos!

Mums ir jauni biedri! 

Organizācijai ir pievienojusies individuālā biedre Natālija Cudečka-Puriņa. Viņa ir Banku augstskola Asociētā profesore ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi ilgtspējīgā attīstībā, resursefektivitātē un aprites ekonomikā.

“Es iestājos biedrībā “CSR Latvia”, jo uzskatu, ka ar savu ilggadējo pieredzi resursu efektivitātē, aprites ekonomikā un industriālajā simbiozē varu sniegt biedrībai nepieciešamās kompetences un atbalstu, lai veicinātu aprites ekonomikas principu izstrādi un ieviešanu. Pašlaik mēs atrodamies tādā globālās attīstības posmā, kad vairs nepastāv “zero-sum” jeb “viens zaudē, otrs iegūst” princips. Lēmumi valdības līmenī ir jāpieņem tā, lai ilgtermiņā sniegtu pievienoto vērtību visām procesā iesaistītām pusēm. Latvijā mums ir liels potenciāls ieviest aprites ekonomikas principus uzņēmumu ikdienas procesos un tādējādi veicināt to konkurētspēju.”

Atvērta reģistrēšanās “Ilgtspējas līderu brokastīm” 

“Ilgtspējas līderu brokastis” notiks 17. maijā. Pasākumā piedalīsies gan esošie, gan jaunie organizācijas “CSR Latvia” biedri, gan arī tie, kuri vēl tikai domā, vai par tādiem kļūt. Pārrunāsim aktualitātes un jaunumus, kas būtu jāzina katram, kurš interesējas par ilgtspēju.

Ja zini kādu uzņēmumu, nevalstisko organizāciju vai izglītības iestādi, kam būtu vērtīgi pievienoties “CSR Latvia”, aicini pieteikties biedrības mājas lapā.

Diskusija “Personāla kompetences ilgtspējas ieviešanai uzņēmumā” 

“CSR Latvia” sadarbībā ar Latvijas Personāla vadības asociāciju (LPVA) aprīlī organizēs diskusiju “Personāla kompetences ilgtspējas ieviešanai uzņēmumā”. 

Diskusijas mērķis ir vērst uzmanību uz to, ka ilgtspējas jautājumi uzņēmumu dienas kārtībā kļūst arvien aktuālāki. Līdz ar to aktuāls kļūst  arī jautājums par to, kurš uzņēmumā ir  atbildīgs par to ieviešanu. Esam jaunas profesijas izveides sākumposmā, bet šobrīd joprojām  atklāti ir šādi jautājumi: 

  • Kādas kompetences ir nepieciešamas ilgtspējas speciālistam?
  • Vai ir nepieciešams jauns profesiju standarts?
  • Vai augstskolas ir spējīgas  sagatavot jaunos speciālistus? 

Diskusija paredzēta uzņēmumu vadītājiem, personāla vadītājiem un personāla atlases uzņēmumiem. 

Detalizētāka informācija būs pieejama gan “CSR Latvia”, gan LPVA mājas lapā un sociālajos tīklos.  

Meistarklase “Dubultais būtiskums”

CSR Latvia sadarbībā ar “Orients Audit & Finance” 25. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 rīkos meistarklasi “Dubultais būtiskums”. 

Dubultā būtiskuma princips iekļauj divas dimensijas – ietekmes būtiskumu un finansiālo būtiskumu. Šis princips normatīvajos un brīvprātīgajos ilgtspējas standartos ir parādījies salīdzinoši nesen, tāpēc izpratne par to, kas tas ir un kā to noteikt, ir svarīgs  jautājums uzņēmumiem, kurus skar ilgtspējas ziņošanas prasības. 

Meistarklase paredzēta uzņēmumu ilgtspējas vadītājiem un speciālistiem, lai izprastu dubultā būtiskuma principus un ziņošanu. 

Deatalizēta informācija būs pieejama  “CSR Latvia” un “Orients Audit & Finance” sociālajos tīklos un mājas lapā.

Apkopojums par tiesību aktiem, kas nodoti saskaņošanai

  • “No koksnes sadedzināšanas iekārtām iegūtu pelnu atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritēriju piemērošanas kārtība”.Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt būtisku sadzīves atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazinājumu. Paredzēts noteikt atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanas kritērijus koksnes pelniem, kas iegūti no koksnes sadedzināšanas iekārtām, ko paredzēts lietot autoceļu un grunts vaļņu, kas kalpotu kā skaņu absorbējošie elementi, būvniecībā un cementa, betona, potaša un kaustiskā potaša ražošanā. Vairāk informācijas Ministru Kabineta mājaslapā šeit.
  • “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana” 2.2.2.2. pasākuma “Atkritumu dalītā vākšana” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” – lai veicinātu ilgtspējīgas investīcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā, atbalstot atkritumu dalītās vākšanas sistēmu izveidi Latvijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumus projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas nosacījumiem, lai tādējādi varētu tikt atbalstīta atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveide. Vairāk informācijas Ministru Kabineta mājaslapā šeit.
  • Valsts kancelejā iesniegti “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Sabiedrības izpratnes veicināšana par klimatneitralitātes un klimatnoturības nozīmi un iespējām” nolikums”. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par klimatneitralitātes un klimatnoturības nozīmi, sekmējot un popularizējot klimatam draudzīgu rīcību un demonstrējot sabiedrībai labas prakses piemērus. Vairāk informācijas Ministru Kabineta mājaslapā šeit.

Biedru ziņas

“CleanR Grupas” un ekspertu vadībā top pirmais Latvijas Aprites ekonomikas indekss

“CleanR Grupa” sadarbībā ar plašu ekspertu grupu ir sākusi izstrādāt unikālu instrumentu valstij, pašvaldībām un sabiedrībai – Latvijas Aprites ekonomikas indeksu. Tā mērķis ir atbalstīt virzību uz gudrāku saimniekošanu un efektīvāku pieejamo resursu izmantošanu.

Indeksa mērķis ir radīt lietderīgu instrumentu, kas palīdzētu pašvaldībām redzēt aktuālo situāciju aprites ekonomikas jomā un saprast, kas ir jāuzlabo kopējai Latvijas iedzīvotāju labklājībai un labbūtībai. Veicot pašvērtējumu, pašvaldības saņems “recepti”, kurās jomās iespējami uzlabojumi un kādi ir rezultāti salīdzinājumā ar citām pašvaldībām.  

Savukārt Latvijas zinātnieki un augstskolu mācībspēki ir ieinteresēti iegūt datus, lai tos integrētu turpmākos pētījumos un nodrošinātu pētniecībā balstītu izglītību. Vienlaikus šis indekss ir arī platforma, kas apvieno gan idejas, gan labās prakses piemērus, gan jomas ekspertus, kā arī dod iespēju izglītot. 

Latvijas Aprites ekonomikas indeksa izstrādi vada profesore, ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības eksperte, arī organizācijas “CSR Latvia” biedre Dr. oec. Dzintra Atstāja.

Vairāk informācijas “Clean R” mājas lapā šeit.

Atbildīga biznesa vēstnešu programmas absolventi viesojas uzņēmumā “Getliņi EKO”

Janvārī Baltijā lielākajā sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” viesojās 12 Atbildīga biznesa vēstnešu (ABV) programmas absolventi. 

Pasākumā bija iespēja iepazīties ar poligona procesiem – no atkritumu ievešanas līdz pat enerģijas ieguvei un dārzeņu audzēšanai. Apglabātais sadzīves atkritumu daudzums tiešā veidā ir saistīts ar uzņēmuma radītajām SEG emisijām, tāpēc liela uzmanība tika veltīta arī atkritumu šķirošanas tēmai, jo uzņēmuma nav iespēju ietekmēt cilvēku radīto atkritumu apjomu. 

Katram uzņēmumam ir iespēja atbraukt bezmaksas ekskursijā uz “Getliņi EKO” un iepazīties ar aprites ekonomikas piemēru darbībā. Tā ir arī iespēja uzzināt par atkritumu iespējamo kaitējumu videi un to, kā uzņēmums šo kaitējumu novērš. Ir arī iespēja viesoties siltumnīcā un iegādāties “Getliņi” dārzeņus par draudzīgu cenu. 

Vairāk par ekskursijām un pieteikšanos “Getliņi EKO” mājas lapā šeit.

Pieejams diskusijas “Ilgtspējas pēcpusdiena” ieraksts

“Ilgtspējas pēcpusdiena” – pasākums uzņēmējiem, lai veicinātu viņu informētību par jaunās Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībām un uzlabotu izpratni par jautājumiem, kas skar vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību.

Kā liecina AS ”Eco Baltia” un “Norstat” veiktais pētījums, 9% Latvijas uzņēmēju nezina, kas ir ESG. Pat neskatoties uz to, ka saskaņā ar Eiropas Savienības “zaļā kursa” Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu no 2025. gada arī Latvijas uzņēmumiem vajadzēs iesniegt ziņojumus par tādiem ilgtspējas jautājumiem kā vides, sociālā un korporatīvā pārvaldība (ESG). 

Pasākumā piedalījās arī “CSR Latvia” valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne – Bensone ar prezentāciju “Ilgtspējīgas pārvaldības ieviešana – kas jādara jau šodien un ko sagaidīt nākotnē?”. Viņa arī piedalījas diskusijā “ESG stratēģija – no ES prasībām līdz ieguvumiem uzņēmumam”. 

Pasākuma video ieraksts pieejams “Facebook” uzņēmuma AS “Eco Baltia” kontā šeit.

Pieejams diskusijas “Kā uzņēmumi mazina korupciju Latvijā?” ieraksts

“Sabiedrība par atklātību – Delna” sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas departamentu februārī organizēja tiešsaistes pasākumu par Latvijas uzņēmumu cīņu ar korupciju. Tagad visiem interesentiem pieejams tās ieraksts.

Pasākuma laikā eksperti diskutēja  par Latvijas rezultātiem Korupcijas uztveres indeksā un ieteikumiem  privātajam sektoram. Tika skarts arī jautājums par OECD vadlīnijām.